Spracovanie údajov

Informácia o spracovaní osobných údajov

 

Informácia o spracovaní osobných údajov má informatívny charakter za účelom realizácie informačných povinností vyplývajúcich z ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – ďalej GDPR). V zmysle čl. 13 sek. 1 a ods. 2 všeobecného nariadenia o ochrane údajov uvádzame informácie o spracovaní osobných údajov:

 

l Správa

 

Správcom osobných údajov je DataConsult S.A. so sídlom Krakove, ul. Marcika 14C, 30-443 Krakov, NIP 954-25-06-692 (ďalej: Správca). Osobné údaje sú uložené na serveri Správcu na území Poľska. Údaje môžu byť sprístupnené dodávateľom, poskytovateľom služieb a partnerom s ktorými Správca spolupracuje v rozsahu nevyhnutnom pre poskytnutie služieb pre zákazníkov, obchodným kontaktom, marketingovým aktivitám. Príjemcom údajov môže byť Daňový úrad, Banka, Právnická firma, Pošta, kuriérska spoločnosť. Okrem toho môžu byť údaje poskytované dodávateľom a subdodávateľom služieb – informatikom, účtovníctvu, subdodávateľom – tieto subjekty spracúvajú údaje iba na základe zmluvy a iba v súlade s pokynmi.

 

ll Účel spracovania, doba spracovania, právny základ

 

Osobné údaje, sú to údaje poskytované používateľom, ako je meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, názov spoločnosti a doručovacia adresa.

Osobné údaje sú spracované Správcom za nižšie uvedenými účelmi:

 

1. ÚČEL: realizácia zmluvy, alebo objednávky

PRÁVNY ZÁKLAD článok 6 ustanovenie 1 bod b) a c) GDPR DOBA SPRACOVANIA: doba plnenia záväzkov a doba premlčania nárokov vyplývajúcich z predpisov a doba uchovávania projektovej dokumentácie v súlade s ustanoveniami dohody o financovaní projektu

V prípade uzavretia zmluvy alebo objednávky medzi Vami a Správcom alebo občianskym alebo právnym zástupcom, ktoré zastupujete alebo ktoré ste v zmluve uviedli ako osobu, ktorá má zastupovať Vás, budú údaje, ktoré ste poskytli, spracované za účelom vykonania zmluvy alebo objednávky a ich vyúčtovania.

 

2. ÚČEL: obchodné kontakty

PRÁVNY ZÁKLAD článok 6 ustanovenie 1 bod f) GDPR DOBA SPRACOVANIA: do dňa podania námietky na základe článku 21 GRPR.

Kontaktné údaje zadané do elektronického formulára, zadané do systému CRM, poskytnuté v rámci zmluvy, alebo objednávky, alebo poskytnuté iným spôsobom môžu byť spracované Správcom za účelom obchodných kontaktov.

Predstavitelia Správcu sa môžu s Vami kontaktovať za účelom predstavenia ponuky, pozvánky na stretnutie, alebo školenie v rámci iných marketingových/ obchodných aktivít. Môžete tiež obdržať informácie týkajúce sa služieb, alebo iných informácií, ktoré súvisia s rozsahom činností Správcu.

Ak ste zástupcom dodávateľa alebo poskytovateľa služieb, s ktorými Správca spolupracuje, môžu Vás zástupcovia Správcu tiež kontaktovať a požiadať o ponuku, informácie alebo dokumenty.

Spracovanie Vašich údajov bude v takom prípade za účelom realizácie podnikania Správcu čo je marketing, alebo predaj produktov či služieb a budovanie, posilňovanie obchodných vzťahov.

 

3. ÚČEL: systém Expert Bin-Packing

PRÁVNY ZÁKLAD: článok 6 ustanovenie 1 bod b) a f) GDPR DOBA SPRACOVANIA: doba vykonávania služieb a doba predávnenia záväzkov vyplývajúcich z ustanovení, alebo do dňa zloženia námietky na základe článku 21 GDPR

Kontaktné údaje poskytnuté cez elektronický formulár v rámci využívania systému Expert Bin-Packing môžu byť spracované Správcom za účelom Zákazníckeho účtu a aktivácie Služby, za účelom vykonania takej zmluvy, alebo objednávky či ich vyúčtovania.

 

4. ÚČEL: Newsletter

PRÁVNY ZÁKLAD: článku 6 ustanovenia 1 bod a) GDPR DOBA SPRACOVANIA: do rezignácie z newslettera (zrušenie súhlasu)

V prípade súhlasu na odber newslettera, Vaša adresa e-mail bude využívaná na posielanie newslettera. Newsletter bude posielaný za účelom zabezpečenia prístupu k aktuálnym informácií o ponuke a aktuálnych náborov žiadostí obsluhovaných Správcom. Upozorňujeme, že bez ohľadu na súhlas odberu newslettera Správca má právo spracovávať Vaše údaje za účelom obchodných kontaktov v rámci aktivít Správcu (v súlade s bodom 2). V prípade súhlasu na odber newslettera – súhlas k odberu newslettera je dobrovoľný a môže byť zrušený kedykoľvek. V prípade, že chcete zrušiť súhlas postupujte podľa inštrukcie, ktorú obsahuje newsletter, alebo využiť kontaktný formulár, alebo poslať e-mail s informáciou rezignácie na adresu e-mail: administrator_rodo@dataconsult.pl . Zrušenie súhlasu nemá vplyv na súhlas spracovania údajov.

5. ÚČEL: odpoveď na otázku

PRÁVNY ZÁKLAD: článok 6 ustanovenie 1 bod a) GDPR DOBA SPRACOVANIA: kým sa neodhlásiť z získania odpovedí (zrušenie súhlasu)

V prípade vyplnenia kontaktného formulára, alebo odoslania otázky iným spôsobom (e-mail, telefón) súhlasíte s kontaktom súvisiacim s realizáciou Vašej prosby, alebo otázky. Pre zrušenie súhlasu je potrebné poslať e-mail na adresu: administrator_rodo@dataconsult.pl s obsahom: zrušenie súhlasu na spracovanie údajov. Tento súhlas môže byť zrušený kedykoľvek, ale jeho zrušenie nemá vplyv na legálnosť spracovania pred zrušením súhlasu, okrem toho zrušenie súhlasu môže mať dôsledok žiadnej odpovede.

 

6. ÚČEL: organizácia a propagácia školení a konferencií

PRÁVNY ZÁKLAD: článok 6, ustanovenie 1 bod f) GDPR DOBA SPRACOVANIA: doba plnenia záväzkov a doba predávnenia nárokov vyplývajúcich z predpisov, alebo do dňa podania námietky na základe článku 21 GDPR.

V prípade nahlásenia účasti na konferencii, školení, alebo inej udalosti organizovanej Správcom, uvedené údaje môžu byť poskytnuté iným účastníkom a iným subjektom súvisiacim s organizáciou udalosti. Informácie o prednášajúcich môžu byť tiež verejne dostupné na webových stránkach, sociálnych sieťach a v propagačných a konferenčných materiáloch.

V takom prípade sa spracovanie Vašich údajov uskutoční za účelom realizácie oprávneného záujmu Správcu, ktorým je plnenie uzatvorených zmlúv, objednávok, plnenie záväzkov a propagácia organizovaním školení, konferencií a iných podujatí.

 

7. ÚČEL: plnenie zmluvy, alebo objednávky medzi Správcom a iným subjektom

PRÁVNY ZÁKLAD: článok 6 ustanovenie 1 bod b) a f) GDPR DOBA SPRACOVANIA: doba plnenia záväzkov a doba predávnenia nárokov vyplývajúcich z predpisov, alebo do dňa podania námietky na základe článku 21 GDPR

Ak vás zamestnávateľ alebo iný subjekt uvedie ako kontaktnú osobu, Vaše údaje sa môžu spracovávať na účely plnenia a vykonania zmluvy alebo objednávky uzavretej medzi Správcom a Vaším zamestnávateľom alebo iným subjektom. V takom prípade bude spracovanie údajov zahŕňať neustále kontakty spojené s plnením takejto zmluvy, prípravou a archiváciou dokumentácie z plnenia zmluvy, ako aj s vymáhaním alebo obranou proti nárokom druhej strany.

Spracovanie Vašich údajov sa v tomto prípade uskutoční za účelom realizácie oprávneného záujmu Správcu, ktorým je ochrana práv, plnenie uzavretých zmlúv a získanie náležitej odmeny na tomto účte, ako aj povinnosti Správcu vyplývajúce z ustanovenia obsiahnuté v zmluve

 

8. ÚČEL: realizácia zákonnej povinnosti a archivácia dokumentov

PRÁVNY ZÁKLAD: článok 6 ustanovenia 1 bod c) GDPR DOBA SPRACOVANIA: termín archivácie faktúr, účtovných kníh a dokumentov potvrdzujúcich uzavretie a plnenie zmluvy vyplývajúcich z predpisov Správcu. V prípade plnenia zmluvy, alebo objednávky, alebo inej služby pre Vás budeme spracovávať osobné údaje na faktúrach, účtovných knihách, alebo v iných dokumentoch za účelom spracovania a archivácie dokumentov v súlade s platnými právnymi predpismi. Týka sa to situácie, keď ste stranou zmluvy, alebo objednávky a aj situácie keď je stranou zmluvy, alebo objednávky Váš zamestnávateľ, alebo subjekt s ktorým spolupracujete, alebo ak Vám bola poskytnutá akákoľvek služba.

 

9. ÚČEL: potvrdenie o splnení povinností a vymáhaní alebo obrana pred pohľadávkami

PRÁVNY ZÁKLAD: článok 6 ustanovenia 1 bod f) GDPR DOBA SPRACOVANIA: doba plnenia záväzkov, alebo doba predávnenia nárokov vyplývajúcich z predpisov

Údaje zadané v elektronickom formulári, poskytnuté na základe zmluvy alebo objednávky alebo inak poskytnuté Správcovi, môžu byť spracované na účely archivácie informácií alebo dokumentov potvrdzujúcich plnenie povinností správcu a na účely vymáhania akýchkoľvek nárokov. alebo obrana proti nárokom voči Správcovi. To platí pre situácie, keď ste zmluvnou stranou alebo objednávkou a keď je zmluvnou stranou alebo objednávkou Váš zamestnávateľ alebo subjekt, s ktorým spolupracujete, a keď VámSsprávca poskytoval služby.

V takom prípade sa bude spracúvanie údajov uskutočňovať s cieľom realizovať oprávnený záujem Správcu, ktorým je ochrana práv, potvrdenie o splnení povinností a získanie náležitej odmeny na tomto účte.

Vami poskytnuté údaje nebudú spracované na účely automatizovaného rozhodovania.

Údaje sa nebudú prenášať do tretích krajín.

 

lll Následky neposkytnutia údajov

 

V prípade elektronických formulárov – poskytnutie údajov je dobrovoľné, zároveň neposkytnutie údajov uvedených ako povinné, spôsobí nemožnosť poslania formulára a ako následok sa nebudete môcť zúčastniť školenia, konferencie, alebo zapísať na odber newslettera. V prípade údajov zbieraných predstaviteľmi Správcu v pri nákupných, predajných, alebo marketingových aktivít – poskytnutie údajov je dobrovoľné a následok ich neposkytnutia bude ten, že sa s Vami nebude dať skontaktovať v budúcnosti. V prípade údajov osôb, ktoré sú stranou zmluvy/objednávky uzavretej so Správcom – poskytnutie potrebných údajov na plnenie zmluvy a vykonanie právnych povinností je podmienkou uzavretia a plnenia zmluvy.

 

IV Právomoci

 

V súlade s predpismi GDPR máte právo na:

 • Prístup k údajom
 • Opravu údajov
 • Odstránenie údajov
 • Obmedzenie spracovania údajov
 • Prenos údajov,
 • Nesúhlasu (ak je základ spracovania oprávnený správcom)
 • Zrušenie súhlasu (ak je základom spracovania súhlas)

Realizácia právomocí záleží od podmienok opísaných v GDPR. V prípade odmietnutia žiadosti dostanete odpoveď s odôvodnením odmietnutia.

Za účelom uplatnenia Vás prosím o kontakt cez kontaktný formulár nachádzajúci sa na internetovej stránke Správcu v možnosti ,,Kontakt”.

Okrem toho nezabudnite na:

 • Právo na odstránenie údajov a právo na žiadosť o obmedzenie ich spracovania iba v prípadoch ustanovených GDPR
 • Právo na prenesenie údajov máte iba v prípade, ak je právnym základom súhlas, alebo plnenie zmluvy,
 • Správca môže odmietnuť odstránenie Vašich údajov aj napriek požiadavke, ak ide o jednu z výnimiek opísaných v GDPR napríklad ak spracovanie údajov je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, alebo na preukázanie, uplatňovanie, alebo obranu nárokov,
 • V niektorých prípadoch Správca môže odmietnuť Vaše zrušenie súhlasu na spracovanie údajov na základe záujmov Správcu, ak je právny základ na spracovanie údajov, ktorú sú potrebné a prevažujú nad Vašimi záujmami právami a slobodami, alebo existujú dôvody na stanovenie, vymáhanie alebo obranu nárokov – toto si Správca nemôže dovoliť ak sa údaje spracúvajú na priamy marketing (napr. marketingové kontakty, obchodné kontakty),
 • Od 25. mája 2018 máte právo kedykoľvek podať sťažnosť u príslušného orgánu GIODO, alebo ich právneho zástupcu – Predseda Úradu Ochrany Osobných Údajov.
Napíš nám

  Súhlasím so spracovaním Správcom tejto internetovej stránky mojich osobných údajov za účelom získania odpovedi na moje telefonické, alebo elektronicky poslané otázky.